Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Topics - verdeca

Pages: 1 [2] 3
16
Verkado kaj tradukado / Skajpo
« on: January 16, 2013, 03:47:32 PM »
Ĉu oni elstarigas  la babilejon de skajpo por esperantistoj?La demandon mi ne volas respondi.tamen la fakto estas ,ke multaj esperantistoj loĝantaj en diversaj partoj de nia terglobo  faras dialogon ecx konversacion ĝuste en skajpo .Ili kvazaŭ estus en sama cxambro  kaj kun granda ĝojo kaj plezuro babilas pri diversaj temoj interesantaj la parolantojn .Ankaŭ mi ofte ĝuas tian internacian etoson .Se vi volas ankaŭ povas certe 

17
Verkado kaj tradukado / kiom da vortoj
« on: January 16, 2013, 03:46:44 PM »
antaŭ kelkaj tagoj iu starigis al mi  demandon interesan kaj respondindan miaopinie.Kiom da vortoj suficxas .se mi povas fari interparoladon kun alilandaj esperantistoj .la respondo estas ne certigita,cxar tio rilatas al la paroltemo .tamen kutime cxirakŭ 500 vortoj suficxas laŭ mia sperto .kvankam mi sciis malmultajn vortojn esperantlingvajn tamen kuraĝon havas .ĝuste pro tio mi  estas babilema se mi erare parolas ,miaj  kunparolantoj   povas ĝustigi min tuj  .do kuraĝo estas nemankigebla dum nia lernado.

18
Verkado kaj tradukado / Nova kurso komencas
« on: January 16, 2013, 03:45:35 PM »
Hodiaŭvespere laŭ la cxina tempo mi kazarde trovis novan kurson en YY.La instruanto estas montego .Li pacience kaj lerte instruas esperanton al cxirkaŭ 20 gelernantoj ,kompreneble unu el la lernantoj estas mi .Dum la leciono la tempo fulmrapide pasis . Kaj mi multe lernis .Elkoran dankon al montego.Laŭ la vocxo de montego ,li estas maljuna jam tamen ankoraŭ tre  entuziasma al nia lingvo kaj ankaŭ al  nia esperanto-movado .Mi nur deziras ke cxiuj lernantoj laŭ eble plej bone kaj plej baldaŭ posedos nian lingvon dank'al la instruado de nia instruanto .montego .

19
Verkado kaj tradukado / esperanton mi amas
« on: January 14, 2013, 02:54:58 PM »
Dum mia interparolado kun aliaj  geamikoj ,mi ofte elstarigas saman demandon " kial vi lernas esperanton?".kaj la respondoj preskaŭ similaj estas .ĝi estas :esperanton mi amas .Miaopinie bona respondo ja.Jes ,dank'al esperanto ni havas ŝancon interŝanĝi opiniojn pri diversaj temoj kaj aferoj kaj ecx fratiĝi kaj amikiĝi ,cxiuj sentas sin ĝojaj kaj bonaj dum interkontraktado .
Tion mi bone spertis ,do ankaŭ mi tre amas esperanton .

20
Verkado kaj tradukado / vigliĜas pli kaj pli ĉinaj esperantistoj
« on: January 14, 2013, 02:54:22 PM »
Lastatempe se oni funkciigas komputilon kaj certe facile povas trovi multajn aktivadojn de ĉinaj esperantistoj ,ĉu junaj ĉu maljunaj .Tio signifas ,ke en nia lando la esperanto-movado estas antaŬeniranta .Kaj mi kiel esperantisto tre Ĝojas .kaj ankaŬ sentas la etoson pli kaj pli bona pro disvolviĜo kaj propagandiĜo de  nia  lingvo.Jes la ĉina esperantistoj pli kaj pli vigliĜas ja

21
Verkado kaj tradukado / ekzercado gravas por ni
« on: January 14, 2013, 02:53:33 PM »
antaŭe ni ne havis ŝancon fari vocxan interparoladon kun aliaj esperantistoj ,kaj nur vide al vido oni tion povis fari tamen multaj cxinaj esperantistoj ne havis kuraĝon vocxe parolis inter si ,nur alilandaj esperantistoj vizitis nin ,kaj ni devigite faris vocxan interparoladon kun ili ,tamen nun la ŝanco fariĝas tute alia ,se vi sidas en via hejmo kaj ankaŭ povas fari interparoladon kun diverslandaj esperantistoj .kaj fakte la ekzercado estas tre grava por ni .nur ofta ekzercado alitigas nian aŭd- kaj parol-kapablon .ĝuste pro tio ,mi esperas kaj ankaŭ deziras ,ke pli multe da cxinaj esperantistoj povas partopreni en konversacio .kie parolas esperantistoj venantaj el multaj landoj,ekz.el Koreo .Japanio .Germanio.Italio.Hungario.Finnlando,Pollando .Brazilo ktp.

22
Verkado kaj tradukado / kial mi ne povas kompreni
« on: January 14, 2013, 02:52:44 PM »
Mi ofte verkas artikolojn por la magazino MOANTO kaj kvankam mia nivelo estas suficxe malalta tamen cxiuj artikoloj verkitaj de mi estas publikitaj en la magazino .Kaj la parolisto de aŭstralia radio ankaŭ ofte laŭde legas miajn artikolojn .Strange .mi ne povas komplete kompreni miajn artikolojn .En kio kuŝas la kialo?Mi demandas min de tempo al tempo. Kaj finfine mi trovis ,ke miaj oreloj ne taŭgas al la vocxaj vortoj esperante.Tio tre cxagrenigas min .

23
Verkado kaj tradukado / Elsendo esperantlingva
« on: January 14, 2013, 02:51:56 PM »
Antaŭe mi neniel povis kompreni la paroladon de alilandaj esperantistoj ,ecx   ili uzis la plej facilajn  kaj ofte uzitajn vortojn .cxar miaj oreloj ne taŭgis al la vocxa esperanto .Ĝuste pro tio mi devigite cxiutage aŭskultas la esperantlingvajn elsendojn el diversaj landoj .Nun kvankam la pola radio cxesigis  sian elsendon tamen ankoraŭ aŭdeblas kelkaj radioj .Ekz.kuba radio .brazila radio.aŭstralia radio ,kompreneble ankaŭ la cxina registaro finance funkciigas esperantlingvan sekcion en cxina radio internacio.Ofta aŭskultado certe utilas al la pliboniĝo de nia aŭd- kaj parol-kapablo .Kaj dank'al la elsendoj mi povas kompreni la paroladon de alilandaj esperantistoj iom post iom .kvankam nekomplete nun ankoraŭ .tamen mi povas certigi ,ke post kelke da tempo mia aŭd- kaj parol-kapablo altiĝos post mia aŭskultado de esperantlingvaj elsendoj diverslandaj .cxu vi ankaŭ aŭskultas ? Felicxe ankaŭ nia majstro Miaŭui liveras al ni la ŝancon ekde la kuranta jaro.

24
Verkado kaj tradukado / Por kio
« on: January 11, 2013, 12:56:37 PM »
Mi renkontas esperantistojn kompreneble diverslandajn en interreto .Multaj el ili ofte demandas min,por kio vi lernas  Esperanton ?Por interkompreniĝi .Tiel mi tuj donas la respondon. Ŝajne la demando estas simpla kaj facile respondebla .Tamen mia respondo kutime ne kontentigas  demandantojn .Kial?Ĉu nur por fari interparoladon.Certe ne.Kaj miaopinie la cxefa celo kuŝas en tio,ke oni fratiĝu kaj interŝanĝu vidpunktojn pri atentindaj  aferoj  mondskale por konstrui la mondon pli  harmonia kaj senmilita per Esperanto. Multaj esperantistoj ĝuste por tiu celo ne nur diligente lernas sed ankaŭ faras grandan kontribuadon por disvolvi kaj propagandi nian lingvon .cxu vi konsentas kun mi ?

25
Verkado kaj tradukado / internacia konversacio
« on: January 11, 2013, 12:53:02 PM »
Vespere laŭ la azia tempo ,mi kutime partoprenas en konversacio per skajpo.Kaj en  konversacio  parolas multaj esperantistoj diverslandaj ,ne nur aziaj sed ankaŭ eŭropaj kaj amerikaj .Kvankam ni loĝas en malproksimaj kontinentoj  tamen la konversacianoj sentus sin kvazaŭ en la sama cxambro .
kun kiu celo oni starigas la konversacion ?Kaj kiu fondas ĝin?
la respondo estas ,ke antaŭ cxirkaŭ 1 jaroj (pardonon ,mi ne havas bonan memoron por koncize citi la tagon .kiam la regula konversacio komencas),sed mi bone memoras ,ke iu japana esperantisto kun la nomo lando .Li estas pli ol 80 jara (lia naskiĝtago estas sama kiel tiu de la kreinto de Esperanto .Zamenhof) .Por plialtigi la aŭd- kaj parol-kapablon de komencantoj en nia esperantujo .li organizas la konversacion  en skajpo cxiutage .Dank'al la konversacio mi  havigas al mi multajn  geamikojn el diversaj landoj .kaj cxiuvespere mi ĝuas la internacian etoson plenplenan de amikeco kaj ĝojeco .Tie laŭ sia placxo oni povas montri siajn pensojn kaj ideojn por  interŝanĝi opiniojn pri diversaj aferoj .Tamen tre grave  .ke ni povas interkompreni unu la alian per vocxa interparolado
cxu vi volas partopreni ĝin kaj sperti la internacian etoson en nia esperantujo ? 

26
Verkado kaj tradukado / Ruĝa boato
« on: January 10, 2013, 02:48:13 PM »
La 1-a de julio  2011. estos la 90-jara fondiĝo de la cxina komunista partio.Kaj la unua kunveno de la partio  fermiĝis en iu boato ,kiu nun ankoraŭ videbas  en mia urbo .Ĝuste pro tio lastatempe pli kaj pli multaj turistoj vojaĝas al mia urbo por propraokule ĝui la boaton .Oni favore  donas al la boato la nomon Ruĝa Boato. 

27
Verkado kaj tradukado / Granda probelmo por instruanto
« on: January 10, 2013, 02:45:17 PM »
En iu interreta kurso troviĝas pli ol 20 gelernantoj tamen ilia nivelo estas diversa. Ĝuste pro tio la instruanto renkontas grandan problemon por bone instrui ,cxar lia instruado por progresantoj estas facile akceptebla tamen por komencantoj  malfacile komprenebla.Ĉu oni povas trovi pli efikan kaj bonan metodon samtempe por bone insrui al ili ?Kaj la instruanto cerbumas kaj cerbumas sed ne facile trovas bonan solvon por kontentigi ne nur progresantojn sed ankaŭ komencantojn.Ĝi estas granda problemo ja .

28
Verkado kaj tradukado / Malfacila laboro
« on: January 09, 2013, 08:00:41 PM »
Vespermanĝinte,mi kun mia edzino vizitis vestovendejojn por acxeti veston.Nur sekvante mian edzinon ,mi piediris kaj piediradis.Post cxirkaŭ du horoj mia edzino sukcesis trovi veston taŭgan por ŝi ,kaj mi tuj pagis.La vizaĝo de mia edzio brilis kaj la mia laciĝis.Kompreneble ankaŭ mia koro estas plenplena de ĝojeco .cxar mia edzino kontentiĝas pri sia nova vesto. Ĉu tian sperton vi havis?Ĝi estas malfacila laboro por edzo ja.

29
Verkado kaj tradukado / Distanco ne gravas
« on: January 09, 2013, 07:59:36 PM »
Hieraŭvespere ,mi havis okazon partopreni en konversacio ,starigita de mia samlanda esperantistino packoro. kompreneble en skajpo, kaj kelkaj el miaj eksterlandaj amikoj starigis al mi demandon ,cxu la loko trafita de tertremo estas proksima de mia urbo?Kaj tiam ankaŭ mi ne sciis,ke en iu loko de mia lando okazis tertremo ,tamen alilandanoj jam informis pri la tertremo ĵus okazinta,do la distanco fariĝas pli kaj pli negrava,Ĉar interreto kapablas liveri al ni informojn pri eventoj ĵus okazintaj en nia terglobo

30
Verkado kaj tradukado / Termino kutime devenas el rilata lando
« on: January 09, 2013, 07:58:41 PM »
Pasintjare en Japanio okazis terura cunamo ,kaj ĝi igis pli 20 000 homojn perdi sian karan vivon kaj oni scivole demandis ,cxu en Japanio ofte okazas cunamo,la respondo jesas .do la termino CUNAMO  fariĝas esperantlingva vorto ĝuste devenanta  el la japana lingvo .kaj en nia lando ofte okazas tajfuno pricipe somere kaj aŭtune ,kaj ankaŭ la termino TAJFUNO fariĝas esperantlingva vorto el la cxina lingvo.Kvankam mi malmulte sciis terminojn tamen mi ŝatas lerni .cxar mi volas fari vocxan interparoladon kun diverslandaj geesperantistoj.Hieraŭ mi organizis konversacion en skajpo kaj ĝin partoprenis ne nur cxinaj sed ankaŭ eŭropaj kaj amerikaj esperantistoj ,kaj la etoso estis internacia .kaj mi pasis mian vesperan tempon kun miaj geamikoj kun granda ĝojo kaj plezuro.Ĉu tian sperton vi havis

Pages: 1 [2] 3